2017r. II kwartał

opublikowano dn. 2019-06-15 00:00

Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych w Olsztynie w II kwartale 2017 roku przeprowadził ogółem 170 czynności kontrolnych, w tym:

 • 78 czynności kontrolnych na rynku krajowym,
 • 92 czynności kontrolnych w obrocie z zagranicą.

 

Kontrole jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych na rynku krajowym - planowe i doraźne

Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Olsztynie w II kwartale 2017 roku przeprowadził kontrole w 28 podmiotach dokonując oceny jakości handlowej 12 partii nawozów oraz 35 partii artykułów rolno spożywczych w tym:

 • 4 partii fermentowanych napojów winiarskich,
 • 5 partii przetworów owocowo-warzywnych,
 • 4 partii przetworów zbożowych,
 • 9 partii pieczywa,
 • 11 partii wyrobów ciastkarskich,
 • 2 partii mięsa.

Wspomniane kontrole miały na celu sprawdzenie czy art. rolno-spożywcze spełniają wymagania określone w przepisach o jakości handlowej oraz dodatkowe wymagania zadeklarowane przez producenta. W toku kontroli dokonano oceny parametrów fizykochemicznych, organoleptycznych oraz sprawdzono prawidłowość znakowania wytypowanych artykułów rolno-spożywczych. W przypadku nawozów kontrola obejmowała również sprawdzenie prawidłowości wprowadzania ich do obrotu oraz przestrzegania warunków dotyczących obrotu tymi środkami. Niewłaściwą jakość handlową stwierdzono w 15 poddanych kontroli partiach.

Nieprawidłowości w zakresie parametrów fizykochemicznych stwierdzono w jednej partii przetworów zbożowych i jednej partii nawozów. Przetwory zbożowe zakwestionowano z uwagi na zawyżoną wilgotność w stosunku do wartości zadeklarowanych przez producenta. Natomiast w przypadku nawozów ujawnione nieprawidłowości dotyczyły zaniżonej w stosunku do wymagań zawartości CaO oraz zawyżonej w stosunku do wymagań zawartości wody. Przeprowadzone w II kwartale 2017 r. kontrole nie ujawniły nieprawidłowości w zakresie cech organoleptycznych.

W II kwartale 2017 r. zakwestionowano oznakowanie 15 poddanych kontroli partii. Nieprawidłowości w zakresie oznakowania nie stwierdzono w przypadku przetworów owocowo-warzywnych. Oznakowanie kontrolowanych produktów kwestionowano między innymi ze względu na użycie nazwy nieadekwatnej do rzeczywistego składu produktu (np. „chleb razowy”, w którym mąka razowa nie stanowi podstawowego składnika, użycie w nazwie produktu określenia np. „śmietankowa” odnoszącego się do nazwy składnika rzeczywiście nie wykorzystanego podczas produkcji sugerując w ten sposób użycie do produkcji przedmiotowego środka spożywczego przetworu mlecznego tj.: śmietany), nie wyszczególnienie w wykazie składników wyrobu gotowego wszystkich stosowanych składników w tym składników wchodzących w skład składnika złożonego lub będących dozwolonymi substancjami dodatkowymi (np. mleka odtłuszczonego, tłuszczu palmowo - kokosowego, śmietanki, aromatów, stabilizatorów – celuloza, karagen, barwnika – karoten, emulgatora – lecytyna, przeciw utleniacza – kwas askorbinowy, substancji spulchniających – di fosforany, węglany sodu) a także podanie w wykazie składników nazw składników nie wykorzystanych podczas produkcji (np. mąki pszennej typ 750, śmietany). Oznakowanie produktów kwestionowano również za nie zachowanie właściwej kolejności składników użytych do wytworzenia środka spożywczego, które to powinny zostać wymienione w kolejności malejącej, rozpoczynając od tego którego jest najwięcej, a kończąc na tym, którego jest najmniej, brak lub nieprawidłowe oznaczenie ilości poszczególnych składników istotnych w celu scharakteryzowania danego środka spożywczego, nie wyróżnienie za pomocą pisma wyraźnie odróżniającego od reszty nazwy składnika powodującego alergie lub reakcje nietolerancji czy też brak informacji o wartości odżywczej produktu. Jakość handlową artykułów rolno-spożywczych zakwestionowano również z uwagi na bezpodstawne umieszczenie na etykiecie dobrowolnych deklaracji producenta tj. informacji „produkt polski” niepopartej dokumentacją stwierdzającą polskie pochodzenie produktu, informacji „bez dodatków chemicznych” podczas gdy w skład produktu wchodziły dozwolone substancje dodatkowe, informacji „zdrowe i świeże” dla produktu nie posiadającego specjalnych właściwości zdrowotnych, czy też bezpodstawne umieszczanie informacji sugerującej konsumentowi tradycyjny charakter produktu i wieloletnie doświadczenie produkcyjne.

 

KONTROLE NA WNIOSEK

Kontrole jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych

W II kwartale 2017 roku Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Olsztynie dodatkowo przeprowadził na rynku krajowym 19 kontroli na wniosek podmiotów zainteresowanych. Wspomniane kontrole przeprowadzono w związku z wpłynięciem wniosków o dokonanie oceny jakości handlowej świeżych owoców i warzyw wycofywanych z rynku w celu bezpłatnej dystrybucji. W wyniku przeprowadzonych kontroli dokonano oceny jakości handlowej 19 partii jabłek o łącznej masie 60 118 kg stwierdzając, że wszystkie oceniane partie spełniają wymagania szczegółowej normy handlowej UE dla jabłek klasy II.

 

Kontrole jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych w obrocie z zagranicą

Kontrolą jakości handlowej art. rolno-spożywczych przywożonych z krajów trzecich objęto 114 partii art. rolno-spożywczych o łącznej masie 1 577 195,5 kg w tym: 73 partie przetworów owocowo-warzywnych, 29 partii przetworów rybnych, cztery partie świeżych grzybów, dwie partie wyrobów winiarskich oraz po trzy partie przetworów zbożowych i miodu. Przeprowadzone kontrole ujawniły nieprawidłowości w zakresie parametrów fizykochemicznych tj. brak znacznej przewagi pyłku przewodniego charakteryzującego określoną odmianę miodu oraz w oznakowaniu dwóch partii miodu w wyniku czego wydano dwie decyzji administracyjnych zakazujących wprowadzenia do obroty przedmiotowych artykułów rolno-spożywczych.

Kontrolą jakości handlowej świeżych owoców i warzyw przeznaczonych do wywozu do krajów trzecich objęto dwie partie pomidorów o masie 35 244,0 kg. W wyniku przeprowadzonych kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości.

 

REALIZACJA POZOSTAŁYCH CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Olsztynie prowadzi nadzór nad klasyfikacją poubojową tusz wieprzowych i wołowych w systemie EUROP. W II kwartale 2017 roku nadzorem objęto 7 ubojni wieprzowiny i 3 ubojnie wołowiny. W ramach prowadzonego nadzoru nad klasyfikacją poubojową wieprzowiny przeprowadzono 14 kontroli, natomiast w ramach klasyfikacji poubojowej wołowiny przeprowadzono 6 kontroli nie stwierdzając nieprawidłowości w przedmiotowym zakresie.

Ponadto dokonano jednej kontroli w zakresie wprowadzenia do obrotu mięsa pochodzącego z bydła w wieku do 12 miesięcy nie stwierdzając nieprawidłowości w przedmiotowym zakresie.

W ramach nadzoru nad jakością handlową świeżych owoców i warzyw Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Olsztynie prowadził w II kwartale 2017 r. 5 kontroli w zakresie prawidłowości przekazywania przez handlowców informacji dotyczących ilości owoców i warzyw wprowadzanych do obrotu. W wyniku przeprowadzonych kontroli stwierdzono, że kontrolowane podmioty nie przekazały informacji dotyczącej ilości owoców i warzyw objętych normami jakości handlowej wprowadzonych do obrotu w 2016 r.

 

SANKCJE:

W związku ze stwierdzonymi podczas kontroli nieprawidłowościami Organ:

 • wydał 4 decyzje administracyjne zakazujące wprowadzenia do obrotu artykułu rolno-spożywczego,
 • wydał 9 decyzję administracyjną nakazującą poddanie artykułu rolno-spożywczego określonym zabiegom w tym prawidłowego oznakowania,
 • wydał 12 decyzji administracyjnych nakładających kare pieniężną na kwotę 25 639,45 zł
 • wszczął 3 postępowania administracyjne w celu nałożenia kary pieniężnej,
 • nałożył 11 grzywien w drodze mandatu karnego na łączną kwotę 1 050 zł (za brak zgłoszenia Wojewódzkiemu Inspektorowi prowadzenia działalności w zakresie produkcji, składowania, konfekcjonowania lub obrotu artykułami rolno-spożywczymi, za nie przekazanie Wojewódzkiemu Inspektorowi informacji o ilości owoców i warzyw wprowadzonych do obrotu).