2017r. III kwartał

opublikowano dn. 2019-06-15 00:00

Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych w Olsztynie w III kwartale 2017 roku przeprowadził ogółem 190 czynności kontrolnych, w tym:

 • 65 czynności kontrolnych na rynku krajowym,
 • 125 czynności kontrolnych w obrocie z zagranicą.

 

Kontrole jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych na rynku krajowym - planowe i doraźne

Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Olsztynie w III kwartale 2017 roku przeprowadził kontrole w 18 podmiotach dokonując oceny jakości handlowej 3 partii nawozów oraz 40 partii artykułów rolno spożywczych w tym:

 • 2 partii makaronów,
 • 3 partii przypraw ziołowych,
 • 1 partii soku,
 • 2 partii musów owocowych,
 • 1 partii pieczywa,
 • 21 partii mięsa,
 • 10 partii przetworów mięsnych.

Wspomniane kontrole miały na celu  sprawdzenie czy art. rolno-spożywcze spełniają wymagania określone w przepisach o jakości handlowej oraz dodatkowe wymagania zadeklarowane przez producenta. W toku kontroli dokonano oceny parametrów fizykochemicznych, organoleptycznych oraz sprawdzono prawidłowość znakowania wytypowanych artykułów rolno-spożywczych. W przypadku nawozów kontrola obejmowała również sprawdzenie prawidłowości wprowadzania ich do obrotu oraz przestrzegania warunków dotyczących obrotu tymi środkami. Niewłaściwą jakość handlową stwierdzono w 11 poddanych kontroli partiach.

Nieprawidłowości w zakresie parametrów fizykochemicznych stwierdzono w jednej partii mięsa drobiowego. Stwierdzona nieprawidłowość dotyczyła zawyżonej zawartości wody wchłoniętej. Przeprowadzone w III kwartale 2017 r. kontrole nie ujawniły nieprawidłowości w zakresie cech organoleptycznych.

W III kwartale 2017 r. zakwestionowano oznakowanie 10 poddanych kontroli partii. Nieprawidłowości w zakresie oznakowania nie stwierdzono w przypadku ocenianych soków, nektarów oraz przetworów mięsnych. Oznakowanie kontrolowanych produktów kwestionowano między innymi ze względu na użycie nazwy nieadekwatnej do rzeczywistych właściwości produktu (np. nazwy odnoszącej się do rodzaju chowu zwierząt, nazwy nie zawierającej informacji o  warunkach fizycznych środka spożywczego lub szczególnego przetwarzania jakim został on poddany), nie wyszczególnienie w wykazie składników wyrobu gotowego wszystkich stosowanych składników w tym składników wchodzących w skład składnika złożonego lub będących dozwolonymi substancjami dodatkowymi (np. ekstraktu kurkumy) a także podanie w wykazie składników nazw składników nie wykorzystanych podczas produkcji (np. przyprawa kurkuma). Oznakowanie produktów kwestionowano również za nie zachowanie właściwej kolejności składników użytych do wytworzenia środka spożywczego, które to powinny zostać wymienione w kolejności malejącej, rozpoczynając od tego którego jest najwięcej, a kończąc na tym, którego jest najmniej, wydłużenie daty minimalnej trwałości w stosunku do okresu przechowywania deklarowanego przez producenta, brak informacji o specjalnych warunkach przechowywania, podanie informacji o wartości odżywczej środka spożywczego nie uwzględniającej wszystkich elementów (np. brak informacji o ilości nasyconych kwasów tłuszczowych, cukrów) oraz nie podanie informacji o masie netto produktu. Jakość handlową artykułów rolno-spożywczych zakwestionowano również z uwagi na zastosowanie zbyt małego rozmiaru czcionki do przedstawienia obowiązkowych informacji na temat danego środka spożywczego lub błędne podanie nazwy firmy działającej na rynku spożywczym.

 

KONTROLE NA WNIOSEK

Kontrole jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych

W III kwartale 2017 roku Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Olsztynie dodatkowo przeprowadził na rynku krajowym 1 kontrolę na wniosek podmiotów zainteresowanych. Wspomnianą kontrolę obejmującą ocenę jakości handlowej ziarna żyta przeprowadzono w związku z wpłynięciem wniosków o dokonanie oceny jakości handlowej w związku z realizacją przedsięwzięcia przy udziale kredytu z  linii NT nie stwierdzając w przedmiotowym zakresie nieprawidłowości.

 

Kontrole jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych w obrocie z zagranicą

Kontrolą jakości handlowej art. rolno-spożywczych przywożonych z krajów trzecich objęto 163 partie art. rolno-spożywczych o łącznej masie 2 034 590,3 kg w tym: 107 partii przetworów owocowo-warzywnych, 36 partii przetworów rybnych, 11 partii wyrobów winiarskich, 8 partii świeżych grzybów niehodowlanych oraz jedną miodu. W wyniku przeprowadzonych kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości.

 

REALIZACJA POZOSTAŁYCH CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Olsztynie prowadzi nadzór nad klasyfikacją poubojową tusz wieprzowych i wołowych w systemie EUROP. W III kwartale 2017 roku nadzorem objęto 7 ubojni wieprzowiny i 3 ubojnie wołowiny. W ramach prowadzonego nadzoru nad klasyfikacją poubojową wieprzowiny przeprowadzono 14 kontroli, natomiast w ramach klasyfikacji poubojowej wołowiny przeprowadzono 6 kontroli nie stwierdzając nieprawidłowości w przedmiotowym zakresie.

Ponadto dokonano jednej kontroli w zakresie wprowadzenia do obrotu mięsa pochodzącego z bydła w wieku do 12 miesięcy nie stwierdzając nieprawidłowości w przedmiotowym zakresie.

Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Olsztynie wspólnie z Inspekcją Transportu Drogowego prowadził w III kwartale 2017 r. 5 kontroli w zakresie oceny warunków transportu artykułów rolno-spożywczych. W przypadku 1 kontroli stwierdzono przewożenia artykułów rolno-spożywczych przeterminowanych.

 

SANKCJE:

W związku ze stwierdzonymi podczas kontroli nieprawidłowościami Organ:

 • wydał 2 decyzje administracyjne zakazujące wprowadzenia do obrotu artykułu rolno-spożywczego,
 • wydał 6 decyzji administracyjnych nakładających karę pieniężną na kwotę 16 500 zł,
 • wszczął 4 postępowania administracyjne w celu nałożenia kary pieniężnej,
 • nałożył 2 grzywny w drodze mandatu karnego na łączną kwotę 400 zł (za brak zgłoszenia Wojewódzkiemu Inspektorowi prowadzenia działalności w zakresie produkcji, składowania, konfekcjonowania lub obrotu artykułami rolno-spożywczymi, za wprowadzenie do obrotu nawozów niewłaściwej jakości handlowej).