2017r. IV kwartał

opublikowano dn. 2019-06-15 00:00

Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych w Olsztynie w IV kwartale 2017 roku przeprowadził ogółem 165 czynności kontrolnych, w tym:

 • 72 czynności kontrolnych na rynku krajowym,
 • 93 czynności kontrolnych w obrocie z zagranicą.

 

Kontrole jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych na rynku krajowym - planowe i doraźne

Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Olsztynie w IV kwartale 2017 roku przeprowadził kontrole w 32 podmiotach dokonując oceny jakości handlowej 82 partii artykułów rolno spożywczych w tym:

 • 4 partii jaj,
 • 6 partii miodu,
 • 24 partii przetworów mlecznych,
 • 17 partii ryb i przetworów rybnych,
 • 24 partii świeżych owoców i warzyw,
 • 2 partii przetworów mięsnych,
 • 3 partii pieczywa,
 • 1 partii napojów alkoholowych,
 • 1 partii przetworów owocowo-warzywnych.

Wspomniane kontrole miały na celu  sprawdzenie czy art. rolno-spożywcze spełniają wymagania określone w przepisach o jakości handlowej oraz dodatkowe wymagania zadeklarowane przez producenta. W toku kontroli dokonano oceny parametrów fizykochemicznych, organoleptycznych oraz sprawdzono prawidłowość znakowania wytypowanych artykułów rolno-spożywczych. Niewłaściwą jakość handlową stwierdzono w 29 poddanych kontroli partiach.

Nieprawidłowości w zakresie parametrów fizykochemicznych stwierdzono w przypadku 2 partii miodu (zaniżona masa, niewłaściwa zawartość pyłków w odniesieniu do nazwy miodu)  oraz jednej partii jogurtu (brak obecności mikroflory bakteryjnej). Przeprowadzone w IV kwartale 2017 r. kontrole nie ujawniły nieprawidłowości w zakresie cech organoleptycznych.

W IV kwartale 2017 r. zakwestionowano oznakowanie 29 poddanych kontroli partii. Nieprawidłowości w zakresie oznakowania nie stwierdzono w przypadku przetworów owocowo-warzywnych oraz przetworów mięsnych. Oznakowanie kontrolowanych produktów kwestionowano między innymi ze względu na użycie nazwy nieadekwatnej do rzeczywistych właściwości produktu (np. nazwy  nie odnoszącej się do przeważającej zawartości pyłków w miodzie, braku obecności bakterii mlekowych w przetworach mlecznych, braku nazwy opisowej w przypadku pieczywa), nie wyszczególnienie w wykazie składników wyrobu gotowego wszystkich stosowanych składników w tym składników wchodzących w skład składnika złożonego lub będących dozwolonymi substancjami dodatkowymi (np. regulatora kwasowości) a także podanie w wykazie składników nazw składników nie wykorzystanych podczas produkcji. Oznakowanie produktów kwestionowano również za nie zachowanie właściwej kolejności składników użytych do wytworzenia środka spożywczego, które to powinny zostać wymienione w kolejności malejącej, rozpoczynając od tego którego jest najwięcej, a kończąc na tym, którego jest najmniej, nieodpowiednie umiejscowienie daty minimalnej trwałości, która powinna być podana przed warunkami przechowywania,  nie podanie lub podanie niepełnej informacji o wartości odżywczej środka spożywczego. Jakość handlową artykułów rolno-spożywczych zakwestionowano również z uwagi na zastosowanie zbyt małego rozmiaru czcionki do przedstawienia obowiązkowych informacji na temat danego środka spożywczego lub błędne podanie nazwy firmy działającej na rynku spożywczym.

 

KONTROLE NA WNIOSEK

Kontrole jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych

W IV kwartale 2017 roku Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Olsztynie dodatkowo przeprowadził na rynku krajowym 3 kontrole na wniosek podmiotów zainteresowanych. Wspomniane kontrole obejmowały ocenę jakości handlowej 1 partii przetworów mięsnych oraz 2 partii ryb mrożonych. Wymagania jakości handlowej spełniała jedna partia ryb mrożonych.

 

Kontrole jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych w obrocie z zagranicą

Kontrolą jakości handlowej art. rolno-spożywczych przywożonych z krajów trzecich objęto 114 partii art. rolno-spożywczych o łącznej masie 1 440 753 kg w tym: 55 partii przetworów owocowo-warzywnych, 45 partii przetworów rybnych, 5 partii wyrobów winiarskich, 4 partii świeżych grzybów niehodowanych.

Kontrolą jakości handlowej świeżych owoców i warzyw przeznaczonych do wywozu do krajów trzecich objęto 5 partii pomidorów o masie 99 000 kg. W wyniku przeprowadzonych kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości.

 

REALIZACJA POZOSTAŁYCH CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Olsztynie prowadzi nadzór nad klasyfikacją poubojową tusz wieprzowych i wołowych w systemie EUROP. W IV kwartale 2017 roku nadzorem objęto 7 ubojni wieprzowiny i 3 ubojnie wołowiny. W ramach prowadzonego nadzoru nad klasyfikacją poubojową wieprzowiny przeprowadzono 14 kontroli, natomiast w ramach klasyfikacji poubojowej wołowiny przeprowadzono 6 kontroli nie stwierdzając nieprawidłowości w przedmiotowym zakresie.

Ponadto dokonano jednej kontroli w zakresie wprowadzenia do obrotu mięsa pochodzącego z bydła w wieku do 12 miesięcy nie stwierdzając nieprawidłowości w przedmiotowym zakresie.

 

SANKCJE:

W związku ze stwierdzonymi podczas kontroli nieprawidłowościami Organ:

 • wydał 20 decyzji administracyjnych nakazujących zmianę oznakowania artykułu rolno-spożywczego,
 • wydał 4 decyzje administracyjne nakładające karę pieniężną,
 • nałożył 5 grzywien w drodze mandatu karnego (za brak przekazania Warmińsko – Mazurskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych informacji o rozpoczęciu prowadzenia działalności w zakresie obrotu owocami lub warzywami objętymi normami jakości handlowej oraz o wyrażonej w kilogramach ilości owoców lub warzyw objętych normami handlowymi, wprowadzonych do obrotu w poprzednim roku kalendarzowym (tj. rok 2016).