2018r. I kwartał

opublikowano dn. 2019-06-15 00:00

Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych w Olsztynie w I kwartale 2018 roku przeprowadził ogółem 205 czynności kontrolnych, w tym:

 • 106 czynności kontrolnych na rynku krajowym,
 • 99 czynności kontrolnych w obrocie z zagranicą.

 

Kontrole jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych na rynku krajowym - planowe i doraźne

Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Olsztynie w I kwartale 2018 roku przeprowadził kontrole w 42 podmiotach, próby pobrano w 28 podmiotach, dokonując oceny jakości handlowej 49 partii artykułów rolno spożywczych, w tym:

 • 8 partii mięsa,
 • 12 partii przetworów mięsnych,
 • 9 partii przetworów owocowo warzywnych,
 • 1 partii tłuszczów do smarowania,
 • 9 partii wyrobów cukierniczych,
 • 10 partii przetworów zbożowych.

Wspomniane kontrole miały na celu sprawdzenie czy art. rolno-spożywcze spełniają wymagania określone w przepisach o jakości handlowej oraz dodatkowe wymagania zadeklarowane przez producenta. W toku kontroli dokonano oceny parametrów fizykochemicznych, organoleptycznych oraz sprawdzono prawidłowość znakowania wytypowanych artykułów rolno-spożywczych.

Nieprawidłowości w zakresie parametrów fizykochemicznych stwierdzono w przypadku 3 partii przetworów mięsnych (zawyżona zawartość soli, zawyżona zawartość tłuszczu, zaniżona masa netto produktu), 2 partii wyrobów cukierniczych (zaniżona zawartość rdzenia, zaniżona zawartość suchej masy produktu), 1 partii przetworów zbożowych (zbyt duża granulacja mąki) oraz 1 partii przetworów owocowo-warzywnych (zaniżona kwasowość ogólną w przeliczeniu na kwas octowy w stosunku do deklaracji producenta). Przeprowadzone w I kwartale 2018 r. kontrole nie ujawniły nieprawidłowości w zakresie cech organoleptycznych.

W I kwartale 2018 r. zakwestionowano oznakowanie 11 poddanych kontroli partii. Oznakowanie kontrolowanych produktów kwestionowano między innymi ze względu na użycie nazwy nieadekwatnej do rzeczywistego składu i właściwości produktu (np. nie umieszczono w nazwie produktu elementu odnoszącego się do nazwy składnika nadającego specyficzny smak i charakter produktowi tj. smak gumy balonowej), umieszczenie w oznakowaniu informacje o wykorzystaniu do produkcji przetworu mięsnego niedozwolonej substancji dodatkowej (benzoesanu sodu), a także podanie w wykazie składników nazw składników nie wykorzystanych podczas produkcji. Oznakowanie produktów kwestionowano również za nie zachowanie właściwej kolejności składników użytych do wytworzenia środka spożywczego, które to powinny zostać wymienione w kolejności malejącej, rozpoczynając od tego którego jest najwięcej, a kończąc na tym, którego jest najmniej, brak informacji dotyczącej warunków przechowywania produktu. Jakość handlową artykułów rolno-spożywczych zakwestionowano również z uwagi na podanie w oznakowaniu nieprawdziwych informacji odnoszących się do masy netto produktu, zawartości soli w produkcie czy też ilości składników istotnych do scharakteryzowania danego środka spożywczego i odróżnienia go od innych podobnych na rynku (np. czekolady, śliwek kandyzowanych). Informacje zawarte w oznakowaniu art. rolno-spożywczych wprowadzały konsumenta w błąd przez bezpodstawne umieszczenie na etykiecie świeżego mięsa deklaracji producenta „Kraj pochodzenia Pl” wskazującej na to, że mięso uzyskano ze zwierząt urodzonych, chowanych i poddanych ubojowi w Polsce, podczas gdy mięso uzyskano ze zwierząt urodzonych w Niemczech czy też informacji „Tak naturalny, tak smaczny” w odniesieniu do wyrobu do produkcji, którego użyto składników, w tym dodatków do żywności tj. pektyn, kwasu cytrynowego, gumy guar, cytrynianu trisodowego oraz aromatu stanowiących produkty przemysłu chemicznego lub otrzymywanych w wyniku procesów chemicznych.

 

KONTROLE NA WNIOSEK

Kontrole jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych

W I kwartale 2018 roku Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Olsztynie dodatkowo przeprowadził na rynku krajowym 34 kontroli na wniosek podmiotów zainteresowanych. Wspomniane kontrole przeprowadzono w związku z wpłynięciem wniosków o dokonanie oceny jakości handlowej świeżych owoców i warzyw wycofywanych z rynku w celu bezpłatnej dystrybucji. W wyniku przeprowadzonych kontroli dokonano oceny jakości handlowej 33 partii jabłek o łącznej masie 98 325 kg stwierdzając, że wszystkie oceniane partie spełniają wymagania szczegółowej normy handlowej UE dla jabłek klasy II.

 

Kontrole jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych w obrocie z zagranicą

Kontrolą jakości handlowej art. rolno-spożywczych przywożonych z krajów trzecich objęto 144 parte art. rolno-spożywczych o łącznej masie 1 829 827,0 kg i 3 951,0 l w tym: 91 partii przetworów owocowo-warzywnych, 47 partii przetworów rybnych oraz 6 partii wyrobów winiarskich. Przeprowadzone kontrole ujawniły nieprawidłowości w zakresie oznakowania 1 partii przetworów rybnych tj. nieprawdziwe podanie informacji odnoszącej się do masy netto ryby bez glazury, w wyniku czego wydano decyzję administracyjną zakazującą wprowadzenia do obroty przedmiotowego artykułu rolno-spożywczych.

 

REALIZACJA POZOSTAŁYCH CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Olsztynie prowadzi nadzór nad klasyfikacją poubojową tusz wieprzowych i wołowych w systemie EUROP. W I kwartale 2018 roku nadzorem objęto 7 ubojni wieprzowiny i 3 ubojnie wołowiny. W ramach prowadzonego nadzoru nad klasyfikacją poubojową wieprzowiny przeprowadzono 16 kontroli, natomiast w ramach klasyfikacji poubojowej wołowiny przeprowadzono 3 kontroli nie stwierdzając nieprawidłowości w przedmiotowym zakresie.

Ponadto dokonano jednej kontroli w zakresie wprowadzenia do obrotu mięsa pochodzącego z bydła w wieku do 12 miesięcy nie stwierdzając nieprawidłowości w przedmiotowym zakresie.

 

SANKCJE:

W związku ze stwierdzonymi podczas kontroli nieprawidłowościami Organ:

 • wydał 5 decyzji administracyjnych nakazujących zmianę oznakowania artykułu rolno-spożywczego,
 • wydał 5 decyzji zakazujących wprowadzenia do obrotu artykułu rolno-spożywczego,
 • wydał 1 decyzję administracyjne nakładające karę pieniężną,
 • nałożył 3 grzywny w drodze mandatu karnego (za brak zgłoszenia Wojewódzkiemu Inspektorowi prowadzenia działalności w zakresie produkcji, składowania, konfekcjonowania lub obrotu artykułami rolno-spożywczymi, za wprowadzanie do obrotu towarów paczkowanych, których ilość rzeczywista nie odpowiada ilości nominalnej podanej na opakowaniu jednostkowym).