2018r. II kwartał

opublikowano dn. 2019-06-15 00:00

Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych w Olsztynie w II kwartale 2018 roku przeprowadził ogółem 202 czynności kontrolnych, w tym:

 • 99 czynności kontrolnych na rynku krajowym,
 • 103 czynności kontrolnych w obrocie z zagranicą.

 

Kontrole jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych na rynku krajowym - planowe i doraźne

Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Olsztynie w II kwartale 2018 roku przeprowadził kontrole w 53 podmiotach, próby pobrano w 35 podmiotach, dokonując oceny jakości handlowej 94 partii artykułów rolno spożywczych, w tym:

 • 6 partii napojów bezalkoholowych,
 • 6 partii wyrobów ciastkarskich,
 • 9 partii wyrobów piekarskich,
 • 3 partie herbatek owocowych,
 • 4 partie jaj,
 • 6 partii makaronów,
 • 21 partii przetworów mlecznych,
 • 4 partie wyrobów spirytusowych,
 • 12 partii przetworów rybnych,
 • 3 partie świeżych owoców i warzyw,
 • 5 partii przetworów mięsnych,
 • 15 partii nawozów w tym nawozy organiczne, środku wspomagające uprawę roślin, nawozy oznaczone znakiem „NAWÓZ WE”.

Wspomniane kontrole miały na celu sprawdzenie czy art. rolno-spożywcze spełniają wymagania określone w przepisach o jakości handlowej oraz dodatkowe wymagania zadeklarowane przez producenta. W toku kontroli dokonano oceny parametrów fizykochemicznych, organoleptycznych oraz sprawdzono prawidłowość znakowania wytypowanych artykułów rolno-spożywczych. Kontrola nawozów, nawozów oznaczonych znakiem „NAWÓZ WE” oraz środków wspomagających uprawę roślin poza oceną prawidłowości znakowania oraz sprawdzeniem parametrów fizykochemicznych miała na celu również sprawdzenie prawidłowości wprowadzania ich do obrotu oraz przestrzegania warunków dotyczących obrotu tymi środkami.

Nieprawidłowości w zakresie parametrów fizykochemicznych stwierdzono w przypadku 2 partii przetworów mięsnych (zawyżona zawartość soli, zawyżona zawartość tłuszczu), 6 partii przetworów rybnych (zaniżona zawartość składników stałych w przypadku przetworów rybnych w zalewie, zaniżona zawartość białka) oraz 1 partii jaj (zaniżona masa jaj). W odniesieniu do nawozów stwierdzono nieprawidłowości w zakresie parametrów fizykochemicznych w przypadku 2 partii nawozów (zaniżoną zawartość fosforu w przeliczeniu na P2O5 w stosunku do wymagań jakościowych określonych w pozwoleniu MRiRW; zaniżona zawartość mikroskładnika pokarmowego) oraz biologicznych. Przeprowadzone w II kwartale 2018 r. kontrole nie ujawniły nieprawidłowości w zakresie cech organoleptycznych.

W II kwartale 2018 r. zakwestionowano oznakowanie 17 poddanych kontroli partii. Jakość handlową kontrolowanych produktów kwestionowano między innymi ze względu na nieprawidłowości w umieszczonym w oznakowaniu wykazie składników tj.: nie wyszczególnienie w wykazie składników wyrobu gotowego wszystkich składników wykorzystanych podczas produkcji w tym składników powodujących alergie lub reakcje nietolerancji (wody i białek mleka, gorczycy), podanie w wykazie składników nazw składników nie wykorzystanych podczas produkcji (np. mleko odtłuszczone) czy też umieszczenie w oznakowaniu pasztetu nazwy substancji dodatkowej użytej podczas produkcji tj. substancji konserwującej benzoesan sodu E211 niedozwolonej do stosowania w tej grupie żywności. Oznakowanie artykułów rolno-spożywczych zakwestionowano również z uwagi na brak informacji odnoszącej się do masy netto produktu, podanie w oznakowaniu nieprawdziwych informacji odnoszących się do masy netto produktu czy też podanie w oznakowaniu przetworu rybnego tj. ryby głęboko mrożonej glazurowanej dodatkowo informacji odnoszącej się do całkowitej masy produktu będącej sumą masy ryby i masy glazury podczas gdy w oznakowaniu w przypadku środków spożywczych glazurowanych, aby nie wprowadzać konsumenta w błąd, winno przedstawiać się jedynie masę netto produktu z wyłączeniem glazury. Oznakowanie produktów kwestionowano również z uwagi na brak w oznakowaniu informacji o ilościowej zawartości składnika podkreślonego w oznakowaniu (np. śmietanki), brak lub niewłaściwe przedstawienie informacji odnoszącej się do warunków przechowywania produktu czy też niewłaściwe podanie informacji w odniesieniu do wartości odżywczej produktu. Stwierdzone nieprawidłowości w zakresie oznakowania dotyczyły również bezpodstawnego umieszczenia na etykiecie produktu dobrowolnych deklaracji producenta tj. informacji „Tradycja od 1981 roku” sugerującej konsumentowi tradycyjny charakter produktu i długoletnie doświadczenie, czy też informacji „pineapple&coconut” sugerującej użycie przy wytwarzaniu środka spożywczego naturalnych surowców pochodzących z ananasa i kokosa, podczas gdy do produkcji przedmiotowego środka spożywczego nie użyto tego rodzaju surowców. Oznakowanie ocenianych partii wprowadzało konsumenta w błąd również przez użycie w nazwie jaj określenia „z leśnego podwórza”, które w połączeniu z grafiką opakowania wskazywało na naturalną metodę chowu kur niosek, od których pozyskano jaja tj. metodę chowu na wolnym wybiegu, podczas gdy jaja pochodzą od kur z chowu klatkowego.

 

KONTROLE NA WNIOSEK

Kontrole jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych

W II kwartale 2018 roku Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Olsztynie dodatkowo przeprowadził na rynku krajowym 28 kontroli na wniosek podmiotów zainteresowanych. Wspomniane kontrole obejmowały ocenę jakości handlowej 26 partii świeżych owoców i warzyw wycofywanych z rynku w celu bezpłatnej dystrybucji oraz 3 partii przetworów mięsnych. W wyniku przeprowadzonych kontroli stwierdzono, że 1 partia przetworu mięsnego nie spełnia wymagań jakości handlowej w zakresie oznakowania z uwagi na nieprawidłowe oznaczenie zawartości mięsa w produkcie oraz 1 partia przetworu mięsnego nie spełnia wymagań jakości handlowej w zakresie parametrów fizykochemicznych z uwagi na zawyżoną zawartość wody w produkcie.

 

Kontrole jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych w obrocie z zagranicą

Kontrolą jakości handlowej art. rolno-spożywczych przywożonych z krajów trzecich objęto 145 partii art. rolno-spożywczych o łącznej masie 1 939 751,0 kg i 7470,0l w tym: 51 partii przetworów owocowo-warzywnych, 87 partii przetworów rybnych oraz 7 partii wyrobów winiarskich. W wyniku przeprowadzonych kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości.

 

REALIZACJA POZOSTAŁYCH CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Olsztynie prowadzi nadzór nad klasyfikacją poubojową tusz wieprzowych i wołowych w systemie EUROP. W II kwartale 2018 roku nadzorem objęto 8 ubojni wieprzowiny i 2 ubojnie wołowiny. W ramach prowadzonego nadzoru nad klasyfikacją poubojową wieprzowiny przeprowadzono 16 kontroli, natomiast w ramach klasyfikacji poubojowej wołowiny przeprowadzono 2 kontrole nie stwierdzając nieprawidłowości w przedmiotowym zakresie.

Ponadto dokonano jednej kontroli w zakresie wprowadzenia do obrotu mięsa pochodzącego z bydła w wieku do 12 miesięcy nie stwierdzając nieprawidłowości w przedmiotowym zakresie.

 

SANKCJE:

W związku ze stwierdzonymi podczas kontroli nieprawidłowościami Organ:

 • wydał 10 decyzji administracyjnych nakazujących zmianę oznakowania artykułu rolno-spożywczego,
 • wydał 4 decyzje zakazujące wprowadzenia do obrotu artykułu rolno-spożywczego,
 • wydał 10 decyzji administracyjnych nakładających karę pieniężną na łączną kwotę 12 313,68 zł,
 • nałożył 9 grzywien w drodze mandatu karnego (za brak zgłoszenia Wojewódzkiemu Inspektorowi prowadzenia działalności w zakresie produkcji, składowania, konfekcjonowania lub obrotu artykułami rolno-spożywczymi; za wprowadzanie do obrotu towarów paczkowanych, których ilość rzeczywista nie odpowiada ilości nominalnej podanej na opakowaniu jednostkowym; za wprowadzane do obrotu nawozów niewłaściwej jakości).