2018r. III kwartał

opublikowano dn. 2019-06-15 00:00

Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych w Olsztynie w III kwartale 2018 roku przeprowadził ogółem 210 czynności kontrolnych, w tym:

 • 87 czynności kontrolnych na rynku krajowym,
 • 123 czynności kontrolnych w obrocie z zagranicą.

 

Kontrole jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych na rynku krajowym - planowe i doraźne

Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Olsztynie w III kwartale 2018 roku przeprowadził kontrole w 42 podmiotach, próby pobrano w 27 podmiotach, dokonując oceny jakości handlowej 70 partii artykułów rolno spożywczych, w tym:

 • 6 partii piwa,
 • 5 partii miodu,
 • 6 partii wyrobów garmażeryjnych,
 • 6 partii pieczywa,
 • 37 partii świeżych owoców i warzyw,
 • 13 partii mięsa i przetworów mięsnych,
 • 2 partie przetworów mlecznych,
 • 1 partia nawozu.

Wspomniane kontrole miały na celu sprawdzenie czy art. rolno-spożywcze spełniają wymagania określone w przepisach o jakości handlowej oraz dodatkowe wymagania zadeklarowane przez producenta. W toku kontroli dokonano oceny parametrów fizykochemicznych, organoleptycznych oraz sprawdzono prawidłowość znakowania wytypowanych artykułów rolno-spożywczych. Kontrola nawozów, nawozów oznaczonych znakiem „NAWÓZ WE” oraz środków wspomagających uprawę roślin poza oceną prawidłowości znakowania oraz sprawdzeniem parametrów fizykochemicznych miała na celu również sprawdzenie prawidłowości wprowadzania ich do obrotu oraz przestrzegania warunków dotyczących obrotu tymi środkami.

 

WYNIKI KONTROLI

Parametry fizykochemiczne

Nieprawidłowości w zakresie parametrów fizykochemicznych stwierdzono w przypadku 7 partii artykułów rolno-spożywczych w tym:

 • 2 partii piwa
  • zawyżona wartość goryczy,
 • 3 partii miodu
  • zaniżona zawartość proliny,
  • niewłaściwa zawartość pyłków w odniesieniu do nazwy miodu,
 • 1 partii przetworów mlecznych
  • zaniżona zawartość tłuszczu w produkcie,
 • 1 partii pieczywa
  • zaniżona masa netto produktu.

Organoleptyka

Przeprowadzone w III kwartale 2018 r. kontrole nie ujawniły nieprawidłowości w zakresie cech organoleptycznych.

Oznakowanie produktów

W III kwartale 2018 r. zakwestionowano oznakowanie 22 poddanych kontroli partii artykułów rolno-spożywczych. Nieprawidłowości w zakresie oznakowania nie stwierdzono w przypadku mięsa i przetworów mięsnych oraz wyrobów garmażeryjnych.

Oznakowanie kontrolowanych produktów kwestionowano między innymi z uwagi na:

 • nieprawidłową nazwę produktu tj.:
  • umieszczenie w nazwie określenia odnoszącego się do odmiany miodu tj. gatunku rośliny, z której miód został pozyskany podczas gdy przeprowadzone badania laboratoryjne nie wykazały przeważającej zawartości wskazanych pyłków roślinnych,
  • brak w nazwie miodu dookreślenia odnoszącego się do rodzaju miodu tj. nektarowy lub kwiatowy,
  • użycie nazwy wymyślonej w postaci skrótu nie podając nazwy zawierającej opis produktu umożliwiającej poznanie jego rzeczywistego charakteru i odróżnienie go od innych produktów,
  • brak w nazwie pieczywa opisu precyzującego jego rodzaj tj. pieczywo mieszane, pieczywo pszenno-żytnie,
  • użycie nazwy zdefiniowanej w przepisach dla przetworów mlecznych dla produktu, w którego składzie znajdują się tłuszcze roślinne niedozwolone w przetworach mlecznych,
 • nieprawidłowości odnoszące się do składu produktu tj.:
  • nie podano wykazu składników wykorzystanych podczas produkcji,
  • nie wyszczególniono w wykazie składników wyrobu gotowego wszystkich składników wykorzystanych podczas produkcji w tym składników powodujących alergie lub reakcje nietolerancji (drożdże, mąka żytnia),
  • nie podano nazw składników wchodzących w skład składnika złożonego (np. mąki żytniej i wody wchodzącej w skład składnika złożonego (np. zakwasu),
  • podano w wykazie składników nazwy składników nie wykorzystanych podczas produkcji (np. mleko odtłuszczone),
  • nie wyróżniono składników powodujących alergie lub reakcje nietolerancji np. za pomocą czcionki stylu lub koloru tła tak aby informacja na temat potencjalnych alergenów obecnych w produkcie była widoczna bez dokładnej analizy wykazu składników,
  • nie zachowano właściwej kolejności składników użytych do wytworzenia środka spożywczego, które to powinny zostać wymienione w kolejności malejącej, rozpoczynając od tego którego jest najwięcej, a kończąc na tym, którego jest najmniej,
 • nieprawidłowości odnoszące się do obowiązkowych lub fakultatywnych deklaracji producenta tj.:
  • umieszczono informację Nasze piwo leżakuje min. 30 dni podczas gdy w toku kontroli ustalono, iż czas leżakowania przedmiotowego piwa wynosi tylko 18 dni,
  • podano w oznakowaniu nieprawdziwych informacji odnoszących się do masy netto produktu.

Stwierdzone nieprawidłowości w zakresie oznakowania dotyczyły również nierzetelnego przekazywania konsumentom obowiązkowych informacji na temat żywności oraz błędów technicznych związanych z ich prezentacją np. użyciem czcionki o zbyt małym rozmiarze, podaniem nieprawidłowo danych producenta, podaniem niepełnej informacji o wartości odżywczej, nieprawidłowym przedstawieniem daty minimalnej trwałości, nie umieszczeniem w tym samym polu widzenia nazwy produktu oraz jego masy netto czy też zastosowaniem niewłaściwych określeń poprzedzających datę minimalnej trwałości oraz masę lub objętość produktu.

W przypadku świeżych owoców i warzyw jakość handlową kwestionowano głównie z uwagi na całkowity brak oznakowania, nie podanie informacji o kraju pochodzenia owoców i warzywa, brak danych identyfikujących producenta a w przypadku produktów opakowanych brak informacji o podmiocie paczkującym lub wysyłającym produkt. W przypadku świeżych owoców i warzyw objętych wymaganiami zawartymi w szczegółowych normach handlowych określonych w rozporządzeniu wykonawczym komisji (UE) nr 543/2011 np. pomidory, jabłka oznakowanie produktów kwestionowano również z uwagi na brak obowiązkowych informacji takich jak: nazwa odmiany, klasa jakości oraz wielkości owoców.

 

KONTROLE NA WNIOSEK

Kontrole jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych

W III kwartale 2018 roku Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Olsztynie dodatkowo przeprowadził na rynku krajowym 1 kontrolę na wniosek podmiotu zainteresowanego w związku z realizacją przedsięwzięcia przy udziale kredytu z linii NT. Podczas kontroli sprawdzono jakość handlową 1 partii mleka świeżego nie stwierdzając w przedmiotowym zakresie nieprawidłowości.

 

Kontrole jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych w obrocie z zagranicą

Kontrolą jakości handlowej art. rolno-spożywczych przywożonych z krajów trzecich objęto 159 partii art. rolno-spożywczych o łącznej masie 2 224 970,0 kg i 16 200,0 l w tym: 78 partii przetworów owocowo-warzywnych, 51 partii przetworów rybnych 20 partii grzybów niehodowlanych oraz 10 partii wyrobów winiarskich. W wyniku przeprowadzonych kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości.

 

REALIZACJA POZOSTAŁYCH CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Olsztynie prowadzi nadzór nad klasyfikacją poubojową tusz wieprzowych i wołowych w systemie EUROP. W III kwartale 2018 roku nadzorem objęto 8 ubojni wieprzowiny i 2 ubojnie wołowiny. W ramach prowadzonego nadzoru nad klasyfikacją poubojową wieprzowiny przeprowadzono 16 kontroli, natomiast w ramach klasyfikacji poubojowej wołowiny przeprowadzono 2 kontrole nie stwierdzając nieprawidłowości w przedmiotowym zakresie.

Ponadto dokonano jednej kontroli w zakresie wprowadzenia do obrotu mięsa pochodzącego z bydła w wieku do 12 miesięcy nie stwierdzając nieprawidłowości w przedmiotowym zakresie.

 

SANKCJE:

W związku ze stwierdzonymi podczas kontroli nieprawidłowościami Organ:

 • wydał 3 decyzje administracyjne nakazujące zmianę oznakowania artykułu rolno-spożywczego,
 • wydał 10 decyzji zakazujące wprowadzenia do obrotu artykułu rolno-spożywczego,
 • wydał 9 decyzji administracyjnych nakładających karę pieniężną na łączną kwotę 16 879,33 zł,
 • nałożył 9 grzywien w drodze mandatu karnego (za brak zgłoszenia Wojewódzkiemu Inspektorowi prowadzenia działalności w zakresie produkcji, składowania, konfekcjonowania lub obrotu artykułami rolno-spożywczymi; za wprowadzanie do obrotu produktów niespełniających wymagań zadeklarowanej przez producenta Polskiej Normy; za wprowadzanie do obrotu nawozów niewłaściwej jakości; za wprowadzanie do obrotu świeżych owoców i warzyw niezgodnie z wymaganiami w zakresie jakości handlowej oraz za brak przekazania Warmińsko – Mazurskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych informacji o rozpoczęciu prowadzenia działalności w zakresie obrotu owocami lub warzywami objętymi normami jakości handlowej oraz o wyrażonej w kilogramach ilości owoców lub warzyw objętych normami handlowymi, wprowadzonych do obrotu w poprzednim roku kalendarzowym (tj. rok 2017).