Jump to Navigation

Deklaracja dostępności cyfrowej

Oświadczenie w sprawie dostępności

Oświadczenie o dostępności strony internetowej wijhars.olsztyn.pl/bip zostało sporządzone zgodnie z Decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2018/1523 z dnia 11 października 2018 r. ustanawiającą wzór oświadczenia w sprawie dostępności zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego.

Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Olsztynie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej wijhars.olsztyn.pl/bip zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia o dostępności cyfrowej stron internetowych (Dz.U. 2019 poz. 848) oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. 2017 poz. 2247).

Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności cyfrowej ma zastosowanie do strony internetowej Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Olsztynie wijhars.olsztyn.pl/bip.

 

Status pod względem zgodności

Niniejsza strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, z powodu możliwych do wystąpienia poniższych niezgodności lub wyłączeń:

 • nie wszelkie elementy nietekstowe, umieszczone na stronie internetowej, takie jak: zdjęcia, obrazki ozdobne, ikony, itp., posiadają szczegółowy opis;
 • brak tytułów w zagnieżdżonych ramkach (tzw. frame; iframe);
 • w kodzie HTML i CSS mogą pojawiać się błędy i może być niepoprawny semantycznie, pojawiają się znaczniki formatujące, przez co artykuły mogą być błędnie odczytywane przez programy czytające ekran;
 • strona internetowa nie jest przystosowana do przeglądania na ekranach urządzeń mobilnych: na sztywno ustawiony sposób wyświetlania treści (szerokość i wysokość okna), brak rozróżnienia dla orientacji wyświetlania pionowej i poziomej, mała czytelność treści, konieczność przewijania w kierunku poziomym.

 

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia 01.10.2019 na podstawie samooceny dokonanej przez organ sektora publicznego, która dotyczyła dostępności dla osób niepełnosprawnych cyfrowej strony internetowej wijhars.olsztyn.pl/bip w odniesieniu do wytycznych określonych w załączniku do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt:
Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Olsztynie
ul. Szarych Szeregów 7
10-079 Olsztyn
tel. (89)522-89-20, (89)527-44-64; fax. (89)521-33-25
e-mail: redakcja@wijhars.olsztyn.pl

Osobą odpowiedzialną jest Andrzej Giżyński.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

 

Postępowanie odwoławcze

W przypadku niezadowalającej odpowiedzi na powiadomienie lub wniosek przesłany zgodnie z art. 7 ust. 1 lit. b) Decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2018/1523 z dnia 11 października 2018 r. należy skontaktować się z Rzecznikiem Praw Obywatelskich www.rpo.gov.pl

 

Informacje dodatkowe

 1. Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Olsztynie dokłada wszelkich starań, aby użytkownicy strony internetowej wijhars.olsztyn.pl/bip mieli pełny dostęp do jej treści, mogli te treści zrozumieć oraz aby wygodna nawigacja umożliwiała logiczne i intuicyjne korzystanie z serwisu. Staramy się na bieżąco usuwać stwierdzone bariery dostępności niniejszej strony internetowej.
 2. Data publikacji strony internetowej: 20.01.2008.
 3. Data ostatniej dużej aktualizacji: 18.02.2011.
  Treści na stronie internetowej aktualizowane są na bieżąco.
 4. Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych. Nie zawiera ona żadnych skrótów klawiaturowych, które mogłyby wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.
 5. Informacja o dostępności architektonicznej siedziby podmiotu publicznego dla osób niepełnosprawnych:
  siedziba Inspektoratu mieści się w budynku przy ul. Szarych Szeregów 7, 10-079 Olsztyn. Budynek nie jest wyposażony w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych. Przy budynku nie ma wydzielonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych kierujących pojazdami.
 6. Informujemy, że obecnie nie udostępniamy tłumaczeń na język migowy za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.


by Dr. Radut.