Jump to Navigation

Informacja o opłacie skarbowej


    W związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2007 r. nowej ustawy o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 1282) ulegają zmianie zasady pobierania opłaty skarbowej.
    Zapłaty należnej opłaty skarbowej nie będzie można dokonać przy użyciu znaczków skarbowych lecz:

- gotówkowo, w kasach Urzędu Miasta w Olsztynie:

•    Ratusz, plac Jana Pawła II 1 – kasa nr 1,2,3;
    poniedziałek 8.00 – 17.30, wtorek – piątek 7.30 – 15.30,
•    ul. Knosały 3/5 ( kasy w Wydziale Komunikacji );
    poniedziałek 8.00 – 15.30, wtorek – piątek 7.30 – 15.00

- bezgotówkowo na rachunek Urzędu Miasta Olsztyn:
  Nr 63 1020 3541 0000 5002 0290 3227


 
Wykaz przedmiotów opłaty skarbowej na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 o opłacie skarbowej

Przepis ustawy  o opłacie skarbowej

Stawka  opłaty skarbowej

 

Dokument

Podstawa prawna wydania dokumentu

Decyzje  wydawane na wniosek

zainteresowanego 

art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a

10 zł

 

część I pkt 53 załącznika ustawy

 

Decyzja w sprawie zwolnienia ze znakowania jaj, o którym mowa w art. 11 ust. 1 rozporządzenia Komisji (WE) nr 589/2008 

art. 17d ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolnospożywczych oraz rozporządzenie (WE)  nr 589/2008 

 

Decyzja w sprawie wydania upoważnienia do prowadzenia szkoleń w zakresie zasad ustalania klas jakości świeżych owoców i warzyw

art. 35 ust. 2c ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r.

o jakości handlowej artykułów rolnospożywczych  

 

Decyzja w sprawie zatwierdzenia ośrodków certyfikujących w rozumieniu art. 2 lit. l rozporządzenia nr 1850/2006

art. 20 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynków owoców i warzyw oraz rynku chmielu 

 

Decyzja w sprawie pozwolenia na zastosowanie odstępstw od warunków produkcji ekologicznej

art. 11 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2009 r. o rolnictwie ekologicznym 

 

Decyzja w sprawie wpisu do rejestru rzeczoznawców 

art. 35 ust. 4 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r.

o jakości handlowej artykułów rolnospożywczych  

Zaświadczenia wydawane na wniosek zainteresowanego 

art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. b

17 zł

 

(część II pkt 21 załącznika ustawy)

 

Opinia o warunkach techniczno-

technologicznych w zakresie wyrobu i rozlewu wyrobów winiarskich

art. 18 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina 

 

Certyfikat na:

-  chmiel

-  produkty chmielowe

-  chmiel nieprzygotowany

art. 20 ustawy z dnia 19 grudnia 2003 r. 

o organizacji rynków owoców i warzyw oraz rynku chmielu 

5 zł

(część II pkt 4 załącznika ustawy)

 

Poświadczenie zgodności duplikatu, odpisu, wyciągu, wypisu lub kopii, dokonane przez organy administracji rządowej lub samorządowej lub archiwum państwowe, od każdej pełnej lub zaczętej stronicy

ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej  

Złożenie dokumentu 

17 zł

(część IV załącznika ustawy)

 

Dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpis, wypis lub kopia - od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury)

ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej  


Szczegółowy wykaz zwolnień od opłaty skarbowej zawiera kolumna 4 załącznika do ustawy o opłacie skarbowej


by Dr. Radut.