Jump to Navigation

Kierownictwo Inspektoratu

Warmińsko - Mazurski Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych
Ryszard PIÓRKOWSKI
tel. (89) 522 89 21

Wojewódzki Inspektor odpowiada przed:

1. Głównym Inspektorem za prawidłowe i pełne wykonanie zadań objętych zakresem działania Inspekcji.

2. Wojewodą za prawidłowe funkcjonowanie Wojewódzkiego Inspektoratu, a w szczególności za:

- organizację działalności Wojewódzkiego Inspektoratu poprzez celowe dysponowanie pracownikami i nadzór nad ich pracą,

- wykonanie budżetu i gospodarowanie mieniem powierzonym Wojewódzkiemu Inspektoratowi,

- sprawy osobowe i sprawy wynikające ze stosunku pracy pracowników Wojewódzkiego Inspektoratu.by Dr. Radut.