Jump to Navigation

Wydziały Inspektoratu


I. Wydział Kontroli

Kierownik: Katarzyna Iwaniszczuk

tel. (89) 522 89 41

Do zakresu działania Wydziału Kontroli należy:

1)   opracowywanie projektów planów pracy Wojewódzkiego Inspektoratu w zakresie realizacji zadań ustawowych Inspekcji;

2)   organizacja kontroli;

3)   prowadzenie  kontroli planowych i doraźnych w zakresie  jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych w produkcji i obrocie na rynku wewnętrznym w zakresie produkcji, obrotu oraz warunków składowania i transportu;

4)   kontrola graniczna jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych:

a)     kontrola jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych wywożonych za granicę,

b)     jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych przywożonych z zagranicy;

5)   ocena i wydawanie świadectw w zakresie jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych;

6)   opracowywanie informacji o wynikach kontroli, okresowych sprawozdań statystycznych i zestawień z zakresu pracy wydziału;

7)   prowadzenie postępowań administracyjnych oraz przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych;

8)   prowadzenie spraw związanych z oceną jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, w tym wydawanie świadectw umożliwiających realizację przedsięwzięć związanych z wprowadzaniem nowych technologii produkcji roślinnej i zwierzęcej zapewniających wysoką jakość produktu;

9)   wykonywanie czynności kontrolnych związanych z realizacją zadań delegowanych Agencji Rynku Rolnego i Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach Wspólnej Polityki Rolnej;

10)  przeprowadzanie kontroli wynikających z ustawy o nawozach i nawożeniu, ustawy o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku   win; ustawy o  organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku suszu  paszowego oraz rynków lnu i konopi uprawianych na włókno;

11)  nadzór nad mięsem wołowym objętym specjalnymi refundacjami wywozowymi;

12)  rozpatrywanie skarg i wniosków dotyczących zakresu działania zespołu;

13)  kontrola artykułów rolno-spożywczych posiadających zarejestrowane, chronione nazwy pochodzenia, chronione oznaczenia geograficzne, gwarantowane tradycyjne specjalności lub nazwy specjalnego charakteru;

14)  wykonywanie innych prac zlecanych przez Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Inspektora.

 
II. Wydział Nadzoru

Kierownik: Jerzy Zakrzewski

tel. (89) 522 89 11

Do zakresu działania Wydziału Nadzoru należy:

1)   prowadzenie ewidencji podmiotów gospodarczych w zakresie objętym przepisami ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych;

2)   realizacja zadań wynikających z ustawy o rolnictwie ekologicznym, wykonywanie kontroli z zakresu nadzoru nad jednostkami certyfikującymi;

3)   prowadzenie rejestrów rzeczoznawców, skarg i wniosków, zgłoszeń kandydatów na rzeczoznawcę;

4)   prowadzenie bazy danych podmiotów gospodarczych, zajmujących się obrotem świeżymi owocami i warzywami;

5)   realizacja zadań z zakresu obronności, obrony cywilnej, bezpieczeństwa publicznego oraz wsparcie pobytu i działań wojsk sojuszniczych na terytorium kraju gospodarza – Horst Narional Support ( HNS );

6)   realizacja Systemu Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznych Produktach Żywnościowych i Środkach Żywienia Zwierząt ( RASFF );

7)   ochrona informacji niejawnych oraz danych osobowych z uwzględnieniem systemów teleinformatycznych Inspektoratu;

8)   redakcja i obsługa techniczna strony internetowej Wojewódzkiego Inspektoratu;

9)   przyjmowanie skarg konsumenckich i wniosków kierowanych do Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Inspektora;

10)  prowadzenie rejestru wniosków o udzielenie informacji publicznej;

11)  wykonywanie innych prac zlecanych przez Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Inspektora.
 

III. Wydział Administracji

Kierownik: Elżbieta Radziwoniuk

tel. (89) 522 89 24

Do zakresu działania Wydziału Administracji należy:

1)  prowadzenie spraw związanych z zamówieniami publicznymi;

2)  prowadzenie książki obiektu budowlanego budynku Wojewódzkiego Inspektoratu;

3)  prowadzenie dokumentacji oraz spraw związanych z kontrolą stanu technicznego budynku Wojewódzkiego Inspektoratu;

4)  prowadzenie spraw z zakresu struktur organizacyjnych Wojewódzkiego Inspektoratu;

5)  prowadzenie spraw kadrowych;

6)  rozliczanie delegacji służbowych pracowników;

7)  prowadzenie spraw związanych z transportem oraz obsługą sekretariatu;

8)  prowadzenie spraw związanych z zaopatrzeniem materiałowo – technicznym;

9)  prowadzenie spraw z zakresu szkolenia zawodowego;

10)    przygotowywanie techniczne narad i szkoleń;

11)    prowadzenie spraw osobowych, socjalno - bytowych i BHP pracowników;

12)    prowadzenie kancelarii ogólnej;

13)    przygotowywanie zgodnie z zasadami techniki prawodawczej projektów zarządzeń, wytycznych, umów i innych dokumentów opracowywanych w Wojewódzkim Inspektoracie;

14)    prowadzenie rejestru zarządzeń wewnętrznych Wojewódzkiego Inspektora;

15)    prowadzenie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów prawa pracy, porządku i dyscypliny pracy;

16)    nadzór nad terminowym przeprowadzaniem przez pracowników Inspektoratu badań lekarskich wymaganych na poszczególnych stanowiskach pracy;

17)    prowadzenie archiwum zakładowego;

18)    wykonywanie innych prac zlecanych przez Warmińsko - Mazurskiego Wojewódzkiego Inspektora.by Dr. Radut.