Jump to Navigation

Zadania Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych

Do zadań Wojewódzkiego Inspektoratu należy realizowanie wszelkich czynności związanych z wykonywaniem zadań należących do Warmińsko - Mazurskiego Wojewódzkiego Inspektora:

1)      Nadzór nad jakością handlową artykułów rolno - spożywczych, a w szczególności:
a)      kontrola jakości handlowej artykułów rolno - spożywczych w produkcji i obrocie,
w tym wywożonych za granicę,
b)      kontrola jakości artykułów rolno - spożywczych sprowadzanych z zagranicy,
w tym kontrola graniczna tych artykułów,
c)      dokonywanie oceny i wydawanie świadectw w zakresie jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych,
d)     powiadamianie podpunktu krajowego punktu kontaktowego w ramach sieci systemu wczesnego ostrzegania warunków niebezpiecznych produktach żywnościowych
i środkach żywienia zwierząt ( system RASFF ) o podjętych decyzjach dotyczących niebezpiecznych artykułów rolno-spożywczych,
e)      kontrola artykułów rolno-spożywczych posiadających zarejestrowane, na podstawie odrębnych przepisów, chronione oznaczenia geograficzne, oznaczenia pochodzenia albo świadectwa dla artykułów rolno-spożywczych o szczególnym charakterze;
2)      Kontrola warunków składowania i transportu artykułów rolno – spożywczych;
3)      Kontrola jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych w produkcji, dotyczących specyficznego sposobu żywienia i warunków chowu zwierząt;
4)      Nadzór w zakresie jakości handlowej określonej przepisami UE odnoszącymi się do: mięsa drobiowego, jaj, tusz wieprzowych, tusz wołowych, tusz innych zwierząt;
5)      Prowadzenie kontroli „ex post”;
6)      Współpraca z jednostkami organizacyjnymi pełniącymi funkcję agencji płatniczych
w zakresie realizacji Wspólnej Polityki Rolnej, w tym realizacja zadań delegowanych;
7)      Współpraca z właściwymi organami innych inspekcji, urzędami celnymi oraz jednostkami samorządu terytorialnego;
8)      Współpraca lub uczestnictwo w międzynarodowych organizacjach zajmujących się jakością handlową artykułów rolno - spożywczych oraz międzynarodowym obrotem artykułami rolno – spożywczymi;
9)      Współpraca z urzędowymi jednostkami kontrolnymi za granicą w zakresie jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych;
10) Prowadzenie szkoleń w zakresie przepisów i wymagań dotyczących jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych;
11) Prowadzenie rejestru rzeczoznawców i nadzór nad rzeczoznawcami.
 
Więcej informacji na temat podstaw prawnych działalności Inspekcji oraz jej zadań można uzyskać na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych: http://www.ijhar-s.gov.pl


by Dr. Radut.